Alejová formace č. 4

Jako první byla v roce 2014 vysazena alejová formace v lokalitě č. 4 na parcele č. 2111/1 v k. ú. Písek. Parcela má výměru 4975 m2. Jedná se o ostaní plochu, polní cestu spojující sídliště Dukla v Písku s lesním společenstvem "Na Hřebíčku". Délka vysázené části cesty je zhruba 620 m. Alejová formace je tvořena skupinami ovocných stromů a plodonosných keřů s možností doplnění o vyšší solitéry. Skupiny stromů a keřů jsou vysázeny po obou stranách cesty.

 Lokalita č 4 

 Lokalita č. 4

 Nově vysázená alej

Lokalita č. 4

Cílem grantu byla realizace projektového záměru opatření v krajině - konkrétně realizace lokality č. 4, alejové formace s podsadbou plodonosných keřů jako dílčí části projektu na podporu rozvoje populací vybraných zvláště chráněných druhů ptáků žijících ve volné zemědělské krajině Písecka. V řešeném území se před realizací nenacházela žádná krajinná zeleň. Po realizaci záměru byla vytvořena alej doplněná keřovým patrem s vysokým ekologicko-stabilizačním potenciálem, situovaná po obou stranách polní cesty severně od města Písku ústící do přilehlého lesního komplexu v lokalitě „Na hřebíčku“. Tímto dílčím opatřením – realizací aleje původních druhů ovocných dřevin s podsadbou plodonosných keřů typických pro středoevropský region byly vytvořeny podmínky pro podporu populací chráněných druhů ptactva, ale i dalších souvisejících živočišných společenstev. Realizovaný záměr, tj. vytvoření alejové formace, je v celé délce lokalizován v prvcích ÚSES (dle ZÚR v části nadregionálního biokoridoru NBK 114 a v části lokálního biocentra LC 180). Realizací záměru došlo mj. k výraznému posílení ekologicko-stabilizační funkce těchto prvků ÚSES. Nově vytvořená alejová formace plní v krajině mimo krajinotvorné a stabilizační funkce také funkci protierozní a v budoucnu vytvoří funkční větrolam v rozlehlé ploše intenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch. Druhové a prostorové složení aleje, vycházející ze zásad ornitologicko-krajinářské studie, respektuje ekologické nároky cílových živočichů (převažují plodonosné dřeviny a keře) a vytváří hnízdní a potravní možnosti pro ptačí druhy hlavní i přidružené. Projektová dokumentace této koncepce byla podpořena grantem Jihočeského kraje již v roce 2013 (viz smlouva č. SD/OZZL/178/13). Jedná se o dílčí část koncepce úpravy biotopu v krajině, na kterou budou navazovat další etapy. Cílů grantu bylo realizací předmětné akce jednoznačně dosaženo.

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.