Krok 1.

První krok k realizaci celého záměru vypouštění koroptve polní v honitbě Dobešice jsme učinili na výroční členské schůzi spolku dne 29. března 2015. Členská základna plně podpořila a schválila jeho realizaci již v roce letošním včetně podání žádosti o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle & 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Krok 2.

Žádost o výjimku byla podána na Krajský úřad v Českých Budějovicích a dne 3. června obdržel náš spolek oznámení o zahájení správního řízení - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

Krok 3.

Dne 22. června 2015 vydal Krajský úřad - Jihočeský kraj rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 odst. 1 a 2, písm. d) a e) z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů stanovených v ust. § 50, odst. 1 a 2 zákona pro škodlivý zásah do přirozeného vývoje jedinců, konkrétně manipulaci s jedinci druhu koroptev polní (Perdix perdix).
Výjimka byla vydána pro vypouštění, dopravu a držení koroptve polní v honitbě Dobešice a to na dobu do 31. 12. 2020.

Krok 4.

Na základě výše uvedených skutečností se můžeme v klidu pustit do realizce celého záměru vypouštění koroptve polní do naší honitby.


V týdnu od 20. do 24. července 2015 bylo do honitby Dobešice vypuštěno první hejnko mladých koroptviček čítající necelých 30 ks. Mapa vypouštění je ke stažení zde. Koroptve se zatím stále ještě vracejí do blízkosti vypouštěcí voliéry a postupně si zvykají na okolní prostředí. 

Minimálně polovina vypuštěných koroptviček přežila zimu, která nebyla letos naštěstí nijak nepříznivá a zůstala věrná svému stávaništi. Ještě před vypuštěním dalšího nového hejnka (viz. následujíící text) se obě dvě skupinky koroptví v místě vypouštění hlasově velmi čile dorozumívaly.  

Mladé koroptve

Koroptve před vypouštěnímV pořadí druhé vypouštění koroptví proběhlo dne 28. 2. 2016 již v prostoru nově realizovaného remízu (na "vypouštěcí mapě" je to místo se šipkou nejníže). Vypuštěno bylo 10 párků dospělých koroptví, některé koroptvičky se hned po vypuštění živě zajímali o předložené krmivo v zásypech uvnitř remízu. Video zde a foto zde.
Vypuštěné párky průběžně monitorujeme, na nové prostředí si zvykají velmi rychle a každý večer se koroptvičky navzájem svolávají.

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.