Vítejte na stránkách Mysliveckého spolku Purkratice!

Myslivecký spolek Purkratice je ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, uživatelem honitby Dobešice. Honitba Dobešice se nachází v Jihočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Honitba se rozkládá severně a západně od města Písku a navazuje na extravilán města (viz. mapa honitby). Polohou a přírodními podmínkami je také dána struktura přírodních charakteristik této honitby - jedná se převážně o kulturní, poměrně intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu s roztroušenou krajinnou zelení, několika rybníky, vodotečemi a lesními komplexy. Celková výměra honitby činí 665 ha, přičemž zemědělský půdní fond zaujímá 499 ha, lesní pozemky 148 ha a vodní plochy 18 ha.

 

Od roku 2011 probíhá na území honitby Dobešice pilotní projekt zaměřený na obnovu krajiny a zlepšení biotopu pro vybrané druhy ptáků zemědělské krajiny, zejména Koroptve polní (Perdix perdix). Pod záštitou Městského úřadu Písek - odboru životního prostředí, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Střední zemědělskou školou Písek, Školním statkem Dobešice, orgány státní správy a dalšími zájmovými subjekty byl v roce 2013 spuštěn projekt s názvem "Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice". Cílem projektu je prostřednictvím výsadby vhodné krajinné zeleně, zejména zakládáním trvalých remízů, travnatých pásů, alejových formací s podsadbou, biopásů a dalších prvků připravit vhodný biotop pro reintrodukci koroptve polní zpět do zdejší krajiny. V dalších letech pak bude navazovat vlastní vypouštění koroptve z polodivokých odchovů (pomocí rodičovských párů), management péče a průběžný monitoring populace. Součástí projektu je mimo jiné vstupní Ornitostudie, řešící komplexně zásady péče a podpory populací nejen koroptve polní a křepelky polní, ale také dalších 15 druhů ptáků zemědělské krajiny, z nichž většina je zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Ornitostudie byla zpracována spolkem NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podpory koroptve polní, který je zároveň provozovatelem celorepublikového informačního portálu Koroptvicky.cz a autorem projektu Čiřikání - viz www.koroptvicky.cz).

Věříme, že návrat koroptve, perly české myslivosti, do krajiny Písecka bude úspěšný a v dalších letech bude podpořen také dalšími mysliveckými organizacemi a spolky.

S přáním české myslivosti zdar!

Členové MS Purkratice

 

 

Foto: Ivan Mikšík © (se souhlasem autora), zdroj: www.natureblink.com 

__________________________________________________________________

MS Purkratice dále v zájmu svých členů a prezentace české myslivosti zajišťuje v souladu se svými stanovami zejména tyto činnosti:  

a)  chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,

b)  rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví,

c)  svou péčí zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

d)  propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

e)  působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování  mysliveckých zvyků a tradic,

f)  využívá státních i jiných dotačních programů.

Mnoho nezapomenutelných mysliveckých zážitků přeje kolektiv
MS Purkratice.Logo MS
 

 

Administrátoři stránek: DaviS, info@splavek.cz  
                                   PaVa, vainar@volny.cz

Naši partneři:

                    wbHonitba                      Znak města Písku             

www.koroptvicky.cz                                  www.mysliveckyportal.cz                                Město Písek

 

 

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.